21.08.2012

Toimivatko festivaalit kaikille? Kulttuurifestivaalien saavutettavuus -kyselyn tulokset julkaistu

Kulttuuria kaikille -palvelu on julkaissut kulttuurifestivaalien ja -tapahtumien saavutettavuutta koskevan kyselyn tulokset. Kysely toteutettiin keväällä 2011, ja siinä selvitettiin festivaalien näkemyksiä oman toimintansa saavutettavuudesta. Kysely lähetettiin yhteensä 203 festivaalille, joista 82 kappaletta eli 40 prosenttia vastasi.

Kyselyssä selvitettiin mm. festivaalien viestinnän ja hinnoittelun saavutettavuutta sekä liikkumismahdollisuuksien esteettömyyttä. Lisäksi selvitettiin festivaalien tarjonnan moninaisuutta, eri aistein vastaanotettavia sisältöjä sekä festivaalien toimenpiteitä saavutettavuutensa arvioimiseksi. Myös saavutettavuustyön suunnitelmallisuutta, henkilöstön rakennetta ja vähemmistöjen kanssa tehtyä yhteistyötä selvitettiin.

Vastauksista käy ilmi, että monet festivaalit ovat panostaneet saavutettavuuteensa tavoitteenaan hyvin toimivat palvelut ja monenlaisten ihmisten osallistumismahdollisuudet. Festivaalit toimivat esimerkiksi liikkumisesteisten yleisöjen näkökulmasta melko hyvin. Kuitenkaan suomalaiset festivaalit eivät kyselyn tulosten perusteella vielä huomioi kattavasti kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, vammaisten ihmisten ja muiden vähemmistöjen yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.

Kyselyn perusteella suurimmalle osalle festivaalialueista ja tapahtumapaikoista on liikkumisesteetön pääsy ja kohtuullisen monella festivaalilla on esteettömät wc-tilat. Myös eri kielten käyttö viestinnässä kuuluu useimmiten festivaalien perustarjontaan. Puutteita koettiin olevan mm. esteettömissä pysäköintimahdollisuuksissa sekä esiintymistilojen esteettömyydessä. Myös viestinnän saavutettavuuteen, kuten oman toiminnan saavutettavuudesta kertomiseen sekä verkkosivujen esteettömyyteen, liittyviä puutteita nostettiin esiin.

Selvitys toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmän (2009–2011) aloitteesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Selvitysraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuston Tutkimukset ja raportit -osiossa.

http://www.kulttuuriakaikille.info