28.02.2023

Taide- ja kulttuurialan eettinen ohjeisto valmistunut

Valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis on saanut valmiiksi taide- ja kulttuurialaa koskevat eettiset ohjeet ja luovuttivat ne tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle. Ministeriö oli antanut tehtävän Forum Artisille.

Eettisten ohjeiden laatimisen taustalla on taide- ja kulttuurialalla viime vuosina käyty keskustelu eettisen toiminnan edistämisen tarpeesta. Vuoden 2020 alussa ministeriön toimesta järjestettiin keskustelutilaisuus eettisyydestä koko kulttuurikentän edustajille. Yhtenä mahdollisuutena nousi keskustelussa esiin myös kysymys, olisiko tarpeen perustaa alalle eettinen toimielin.

Ministeriön asettaman selvityshenkilön selvityksestä järjestetyn lausuntokierroksen jälkeen ministeriö päätti, että eettistä toimielintä taide- ja kulttuurialalle ei perusteta, vaan edetään ennaltaehkäisevin toimenpitein ja annetaan alan toimijataholle tehtäväksi laatia alan eettinen ohjeisto.

Forum Artisin laatima ohjeisto on pilottiversio, jota se jalkauttaa toimialalle ja tarvittaessa vielä täydentää saadun palautteen pohjalta. Forum Artis kerää myös lisää tietoa alan ongelmista ja seuraa ohjeiston toimivuutta ja vaikutusta käytännössä.

Forum Artis näkee tarpeelliseksi myös edistää kulttuurialan esihenkilö- ja johtajakoulutusta. Sen arvioimiseksi riittävätkö eettiset ohjeet taide- ja kulttuurialan eettisyyden parantamiseksi vai tarvitaanko muita toimenpiteitä Forum Artis ehdottaa alan toimijoiden yhteistilaisuutta alkuvuonna 2024.

Ohjeet löytyvät osoitteesta: www.eettinentaide.fi