Mäntän Musiikkijuhlat

30.07.2024–03.08.2024 | Mänttä

Mäntän Musiikkijuhlat on pianomusiikin ystävien kansainvälinen kohtauspaikka, joka esittelee maailmanluokan pianistitähtiä ja nuoria superlupauksia Serlachius-museo Göstan ainutlaatuisessa ympäristössä. Festivaalia johtaa pianotaiteilija Niklas Pokki.

Klassinen musiikki  | 
Klassinen musiikki
 | 
Kamarimusiikki
 | 
Seminaareja, luentoja
 | 
Nykymusiikki
 | 
Ohjelmaa lapsille
 | 
Kursseja
 | 
Myös ilmaistapahtumia
 | 

mantanmusiikkijuhlat.fi
toimisto@mantanmusiikkijuhlat.fi
Virkamiehenkatu 4, FI-35800 Mänttä

Kuvagalleria

Aja­tus nuor­ten pia­nis­tien fes­ti­vaa­lis­ta syn­tyi Si­be­lius-Aka­te­mian pia­no-opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa 1990-lu­vun lo­pul­la. Sii­nä mis­sä ka­ma­ri­musiik­ki­fes­ti­vaa­le­ja oli joka nie­mes­sä, not­kos­sa ja saa­rel­mas­sa, jo­ka­ke­säi­nen pia­no­fes­ti­vaa­li puut­tui Suo­mes­ta ko­ko­naan. Se oli siis teh­tä­vä itse. Suu­ren in­nos­tuk­sen val­las­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­set Män­tän Musiik­ki­juh­lat ke­säl­lä 1999.

Hie­man yli 20-ke­säi­sen jär­jes­tä­jä­jou­kon te­ke­mä alus­ta asti kun­nian­hi­moi­nen, laa­ja ja kor­kea­ta­soi­nen fes­ti­vaa­li he­rät­ti huo­mio­ta – nuo­ri pia­nis­tie­ner­gia kiin­nos­ti me­di­aa. Leh­ti­kir­joit­te­lu oli alus­ta asti kat­ta­vaa, ja vuon­na 2001 juh­la pää­si en­sim­mäi­sen ker­ran te­le­vi­sioon, kun Yle 1 lä­het­ti Iza Lewens­ta­min do­ku­men­tin Män­tän Musiik­ki­juh­lis­ta.

Tär­keä merk­ki­paa­lu oli 5-vuo­tis­juh­la vuon­na 2003, jol­loin musiik­ki­juh­lien en­sim­mäi­nen iso ti­laus­teos, Ka­le­vi Ahon 2. pia­no­kon­sert­to esi­tet­tiin Vilp­pu­lan kir­kos­sa. So­lis­ti­na oli Ant­ti Sii­ra­la ja Sin­fo­nia Lah­den jousia joh­ti Osmo Väns­kä. Sa­ma­na vuon­na Män­tän Musiik­ki­juh­lat va­lit­tiin yh­des­sä Män­tän ku­va­tai­de­viik­ko­jen kans­sa Fin­land Fes­ti­vals -jär­jes­tön Vuo­den Fes­ti­vaa­lik­si.

Vii­si­vuo­tis­juh­lien jäl­keen Män­tän Musiik­ki­juh­lat al­koi vä­hi­tel­len ke­hit­tyä suo­ma­lai­sen nuo­ren pol­ven fes­ti­vaa­lis­ta koh­ti kan­sain­vä­li­syyt­tä. Juh­lil­la alet­tiin kuul­la yhä enem­män ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la jo 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä esiin­ty­neis­tä nuo­ris­ta mm. Ran Dank te­kee suur­ta uraa sekä pia­nis­ti­na että opet­ta­ja­na USAs­sa ja Igor Le­vit esiin­tyy ym­pä­ri maa­il­maa kaik­kein tun­ne­tuim­pien or­kes­te­rien so­lis­ti­na.
suomalaisen nuoren polven festivaalista kohti kansainvälisyyttä

Rans­ka­lais-ky­pros­lai­sen vir­tuoo­si­le­gen­dan Cyprien Kat­sa­ri­sin vie­rai­lu kym­me­nen­te­nä juh­la­vuon­na 2008 uu­ti­soi­tiin pe­rä­ti te­le­vi­sion pää­uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Nyt Män­tän Musiik­ki­juh­lat oli as­tu­nut ison as­ke­len eteen­päin kan­sain­vä­lis­ty­mis­pyr­ki­myk­sis­sään. Nuor­ten huip­pu­lah­jak­kuuk­sien asia oli – ku­ten on edel­leen­kin – tär­keäs­sä osas­sa fes­ti­vaa­lil­la myös kym­men­vuo­tis­juh­lil­la. Esiin­ty­jä­kaar­tis­sa oli myös vain 14–vuo­tias Jo­han­nes Piir­to.

Kym­men­vuo­tis­juh­lien jäl­keen musiik­ki­juh­lien ke­hi­tys­tah­ti on vain kiih­ty­nyt. Musiik­ki­juh­lis­ta on py­rit­ty en­tis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min ke­hit­tä­mään pia­no­musii­kin ys­tä­vien kan­sain­vä­li­nen koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa ylei­sö voi ren­nos­sa ja pie­ni­muo­toi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä koh­da­ta suo­ma­lai­sia ja kan­sain­vä­li­siä täh­ti­pia­nis­te­ja sekä nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la on kuul­tu ko­ti­maan kiin­nos­ta­vim­pia pia­nis­te­ja Ant­ti Sii­ra­las­ta Olli Mus­to­seen sekä nuo­ren pol­ven ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­ja, ku­ten Se­ve­rin von Ec­kars­tei­nia ja De­nis Koz­hu­ki­nia.

Juh­lil­le pe­rus­tet­tiin 2011 kan­sain­vä­li­set mes­ta­ri­kurs­sit, jos­sa opet­ta­ji­na ovat toi­mi­neet mm. Mat­ti Rae­kal­lio, Eero Hei­no­nen, Ju­ha­ni La­ger­petz, Je­ro­me Rose ja Ema­nuel Kra­sovs­ky.

Ka­na­da­lai­sen Marc-André Ha­me­li­nin vie­rai­lu fes­ti­vaa­lin 15-vuo­tis­juh­lil­la vuon­na 2013 oli jär­jes­tä­jä­ta­hol­le erään­lai­nen unel­mien täyt­ty­mys – oli­vat­han Ha­me­li­nin le­vy­tyk­set ja oh­jel­mis­to­va­lin­nat ol­leet yksi juh­lien al­ku­vai­heen suu­ris­ta in­noi­tuk­sen läh­teis­tä.

Vuon­na 2014 fes­ti­vaa­lil­la al­koi uusi ai­ka­kausi, kun Mäntän Musiikkijuh­lat aloit­ti yh­teis­työn Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen tai­de­sää­tiön kans­sa ja pää­kon­sert­ti­paik­ka vaihtui vas­ta­val­mis­tu­nee­seen Ser­lac­hius-museo Gös­taan. Museon ai­nut­laa­tui­nen miljöö ja uu­den­ai­kai­set kon­sert­ti­ti­lat nostivat Mäntän Musiikkijuhlat entistä korkeammalle kansainväliselle tasolle.